Algemene voorwaarden

1. Begripsbepalingen:

Desert Roos duikreizen: de rechtspersoon zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe/Twente onder nummer 08121143 Desert Roos duikreizen treedt op als bemiddelaar tussen opdrachtgever en dienstverlener. Opdrachtgever: diegene die voor zichzelf en/of (mede) reizigers de reis bij Desert Roos duikreizen heeft geboekt. Reiziger: deelnemer aan een reis die door Desert Roos Duikreizen wordt georganiseerd. Dienstverlener: de reisorganisatie, luchtvaartmaatschappij, hoteluitbater, duikcentrum, duikschool, vervoerder ter plaatse, etc.

2. Totstandkoming van de reisovereenkomst:

Een aanmelding kan geschieden zowel telefonisch, schriftelijk als per e-mail. De overeenkomst die de opdrachtgever met de reservering aan Desert Roos duikreizen aanbiedt, komt tot stand door aanvaarding door Desert Roos duikreizen. Bij een aanmelding verklaart de opdrachtgever namens de opgegeven (mede)reizigers te handelen is bij een boeking hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verlichtingen.

3. Prijzen en offertes:

Tussentijdse prijswijzingen worden voorbehouden, indien hiervoor gegronde aanleiding bestaat. Bijvoorbeeld ingeval van evidente vergissingen, prijswijzigingen door derden, ingrijpende koersveranderingen, lokale belastingen e.d. Indien van overheidswege de BTW-tarieven worden verhoogd, dan zal deze verhoging of door Desert Roos duikreizen na een gedane reservering of door de dienstverlener terplaatse worden doorberekend. Desert Roos duikreizen behoudt zich derhalve te allen tijde het recht voor om gepubliceerde prijzen te actualiseren.

4. Betalingen:

na acceptatie door Desert Roos duikreizen van de gewenste reserveringen ontvangt de opdrachtgever een factuur c.q. boekingsbevestiging met de gegevens van de opdrachtgever, de reis, de medereizigers en de reissom, waarvan een deposito (á 25% voor charter vlucht binnen Nederland, en `80% van een lijndienst vlucht ) binnen 7 dagen dient te worden voldaan. Het restantbedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek, d.w.z. vóór de door Desert Roos duikreizen bepaalde vervaldatum, te zijn voldaan. Indien de totale reissom niet binnen de door Desert Roos duikreizen gestelde termijn op de door haar aangegeven rekening is ontvangen, behoudt Desert Roos duikreizen zich het recht voor de reservering te annuleren en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de annuleringskosten. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd. Door aanbetaling of betaling van de op het boekingsformulier c.q. factuur vermelde reissom verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de gegevens hierop vermeld. Reserveringen binnen 6 weken voor vertrek zijn bindend voor de opdrachtgever. Het totale factuurbedrag dient dan per ommegaande, zonodig middels een telefonisch overboeking te worden voldaan. Na ontvangst van de totaalsom worden reisbescheiden circa een week voor vertrek toegestuurd naar het adres zoals op de reservering is vermeld. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen tickets en andere reisbescheiden ook wel tegen een vergoeding van Euro 15,00 p.p. op de vertrekdag bij de balie op Schiphol worden afgehaald. Dit wordt u ruim op tijd meegedeeld. De juiste vliegtijden staan op de voucher en de ticket vermeld. U dient minimaal 2 uur voor vertrek in te checken. U heeft recht op het meenemen van 20 kg bagage per persoon (incidenteel: 10 kg extra, uitsluitend voor duikuitrusting).

5. Reisbescheiden:

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de geldigheid van paspoort, visum en het zich houden aan douane-, deviezen- en gezondheidsvoorschriften. Houdt er rekening mee, dat er landen zijn die u de toegang kunnen weigeren wegens eerdere bezoeken aan andere landen (zoals Israël).
Indien aan een duikprogramma wordt deelgenomen bent u:

• in het bezit van een ter plaatse geaccepteerd duikbrevet, een logboek en indien nodig een geldige medische verklaring waarin staat dat u fit bent om te duiken, ofwel

• bent u deelnemer aan een duikcursus en kunt u te allen tijde een geldige medische verklaring overleggen.

Alle nadelen die voortvloeien uit niet nakoming van voorschriften en restricties, vallen ten laste van de reiziger.

6. Verzekeringen:

Wij adviseren u een verzekering af te sluiten t.b.v. uw bagage, (aanvullende) ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid. Omdat er geruime tijd kan liggen tussen de boeking van de reis en de vertrekdatum, is het gewenst een annuleringsverzekering af te sluiten.

7. Medewerkingverplichting:

Aangezien een deel van onze reizen naar de randgebieden van de beschaving voeren, zijn de invloeden die de lokale gebruiken met zich meebrengen, mogelijk. Van u wordt verwacht dat u –in alle redelijkheid- hiermee rekening houdt en daarnaar handelt. Met name aan boord van vaartuigen wordt van u een aktieve medewerking verlangd.

Een reiziger die zich op zodanige wijze gedraagt dat de goede uitvoering van de reis erdoor in het gedrang wordt gebracht of die de medereizigers ernstig hindert, kan van verdere deelneming aan de reis of het verblijf worden uitgesloten. Alle daaraan verbonden kosten zijn te zijnen laste en hij heeft in geen geval recht op gehele of gedeeltelijke terug betaling van de reissom, tenzij de betrokken reiziger geen verwijt treft.

8. Klachten:

indien u een specifieke klacht hebt, moet deze allereerst bij de betrokkene tegen wie de klacht is gericht, worden ingediend. Als de situatie ter plaatse niet wordt opgelost, neemt u contact op met Desert Roos duikreizen.

9. Terugtrekking door de reiziger en omboeking:

Annuleringen kunnen uitsluitend schriftelijk aan Desert Roos duikreizen worden opgegeven.

Annuleringen bij Chartervlucht pakketten vanuit Nederland.
Bij annuleringen van chartervlucht pakketten vanaf Nederland, tot 8 weken vóór de vertrekdatum wordt 25% van het gehele boekingsbedrag in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 8 tot 6 weken vóór de vertrekdatum wordt 50% in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 5 tot 4 weken vóór de vertrekdatum wordt 80% in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 3 weken vóór de vertrekdatum en de vertrekdatum zelf wordt 100% in rekening gebracht. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten, dient u zelf uw claim bij uw verzekeringsmaatschappij in te dienen.

Annuleringen bij chartervlucht pakketten vanuit België en Duitsland.
Bij annuleringen van chartervlucht pakketten vanaf België en Duitsland, tot 8 weken vóór de vertrekdatum wordt 70% van het gehele boekingsbedrag in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 8 tot 6 weken vóór de vertrekdatum wordt 80% in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 5 tot 4 weken vóór de vertrekdatum wordt 90% in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 3 weken vóór de vertrekdatum en de vertrekdatum zelf wordt 100% in rekening gebracht. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten, dient u zelf uw claim bij uw verzekeringsmaatschappij in te dienen. Dit omdat reizen vanuit Belgie en Duitsland vooraf, in zijn geheel door ons moeten worden voldaan.

Annuleringen bij Lijndienstvlucht pakketten vanuit Nederland, België en Duitsland.
Bij annuleringen van lijndienstvlucht paketten vanaf Nederland, Belgie en Duitsland, tot 8 weken vóór de vertrekdatum wordt 80% van het gehele boekingsbedrag in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 8 tot 6 weken vóór de vertrekdatum wordt 90% in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 5 weken tot de vertrekdatum wordt 100% in rekening gebracht. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten, dient u zelf uw claim bij uw verzekeringsmaatschappij in te dienen. Lijndiensten moeten, door ons, altijd volledig worden vooruitbetaald.

Annuleringen bij Liveaboard pakketten vanuit Nederland, België en Duitsland.
Bij annuleringen van Liveaboard pakketten vanaf Nederland, Belgie en Duitsland, tot 8 weken vóór de vertrekdatum wordt 85% van het gehele boekingsbedrag in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 8 tot 6 weken vóór de vertrekdatum wordt 95% in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 5 weken tot de vertrekdatum wordt 100% in rekening gebracht. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten, dient u zelf uw claim bij uw verzekeringsmaatschappij in te dienen. Liveaboards moeten, door ons, altijd volledig worden vooruitbetaald.

Annuleringen bij losse vliegtickets vanuit Nederland, België en Duitsland.
Bij annuleringen van losse vliegtickets vanaf Nederland, Belgie en Duitsland, tot 8 weken vóór de vertrekdatum wordt 100% van het gehele boekingsbedrag in rekening gebracht. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten, dient u zelf uw claim bij uw verzekeringsmaatschappij in te dienen. losse vliegtickets moeten, door ons, altijd volledig worden vooruitbetaald.

Bij een reeds bevestigde boeking kan op verzoek van de opdrachtgever, omboekingen worden verricht tot uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van de reis. Hiervoor worden omboekingskosten van € 75,00 per persoon in rekening gebracht, evenals extra kosten die Desert Roos duikreizen moet maken. Omboekingen binnen 29 dagen vóór aanvang van de reis worden behandeld als annulering, waarvoor de hiervoor genoemde kosten in rekening worden gebracht. Wij adviseren u daarom het afsluiten van een annuleringsverzekering.

10. Aansprakelijkheid van Desert Roos duikreizen:

Desert Roos duikreizen is gehouden te handelen in overeenstemming met de zorgvuldigheid van een goed huisvader. Hij is verplicht de reis zo te leveren, dat deze de beloofde eigenschappen heeft en niet is belast met fouten die de waarde of deugdelijkheid van het in de overeenkomst genoemde te niet doet of substantieel verminderen. Desert Roos duikreizen is met name verantwoordelijk voor:

Selectie van de dienstverleners en controle van de prestaties, Beschrijving van de prestaties in catalogie of prospectussen

Verwerking van de aanmelding van de reis, Organisatie, reservering en beschikbaarstelling van de prestaties overeenkomstig de reisovereenkomst

Afgifte en/of verzending van de reisbescheiden, Verschaffing van visa, vouchers en overige reispapieren, voor zover uitdrukkelijk voorwerp van de reisovereenkomst is.

11. Beperking wettelijke aansprakelijkheid:

Desert Roos Duikreizen is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan of door haar clienten, door welke oorzaak of gebeurtenis dan ook. Evenmin is Desert Roos duikreizen aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen, geld inbegrepen. Desert Roos duikreizen is niet aansprakelijk voor het niet op tijd vertrekken van vliegtuigen en vervoer over weg en water of daaruit voortvloeiende onvoorziene kosten. Alle in de brochure en bijlagen vermelde prijzen zijn exclusief reis- en bagageverzekering en annuleringsverzekering. Bijzonderheid: evidente fouten of vergissingen in de brochure, prijsbijlagen of een offerte binden Desert Roos duikreizen niet. De aansprakelijkheid van Desert Roos duikreizen is uitgesloten of beperkt op grond van wettelijke voorschriften die op de prestaties rusten die door de dienstverlener dienen te worden geleverd, waarvan de aansprakelijkheid eveneens is uitgesloten of beperkt.

12. Beperking contractuele aansprakelijkheid:

De aansprakelijkheid van Desert Roos duikreizen is beperkt tot maximaal driemaal de reissom, in zoverre:

a.) de door de reiziger geleden schade noch opzettelijk, noch door grove schuld is veroorzaakt door Desert Roos duikreizen, of

b.) een bij de reiziger ontstane schade alleen door toedoen van een dienstverlener verantwoordelijk is.

Enkele van de door Desert Roos duikreizen aangeboden reizen voeren naar de randgebieden van de beschaving. De reiziger erkent dat deze reizen, voor wat betreft aansprakelijkheid van Desert Roos duikreizen tegenover de reiziger niet kunnen worden vergeleken met het gebruikelijke tourisme in reeds ontsloten gebieden, noch met de in Nederland geldende gebruiken en gewoonten. Bij uitval van apparaten en transportmiddelen die veelal slechts eenmaal beschikbaar zijn, is de reiziger verplicht de aangeboden vervanging -ook als deze op het gebied van kwaliteit en capaciteit slechter is dan de oorspronkelijke beschikbare voer/vaartuigen en installaties- te accepteren en ook gezamenlijk met anderen te gebruiken. Met het afwijzen van de aangeboden vervangende prestaties doet de reiziger à priori afstand van elke latere indiening van claims ook ten opzichte van Desert Roos duikreizen

13. Algemeen:

Alle gegevens van de prospectus en prijslijsten zijn gebaseerd op de stand van zaken op tijdstip van druk, februari 2004. Correctie van fouten, evenals druk- zet en rekenfouten blijven voorbehouden. Mondelinge afspraken zijn slechts geldig als deze door Desert Roos duikreizen schriftelijk zijn bevestigd.

Alle gegevens die Desert Roos duikreizen met het oog op de afwikkeling van de offerte en/of de boeking ter beschikking worden gesteld zijn overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, beveiligd tegen misbruik. Desert Roos duikreizen treedt als bemiddelaar op. De reis- en andere voorwaarden van de dienstverlener waarvoor is bemiddeld, zijn bindend.

Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel Veluwe en Twente te Deventer onder het handelsregisternummer 08121143
Desert Roos Duikreizen
Tichelkuilen 76
7206 BE Zutphen
Tel: 0031 (0) 575 570612
E-mail: info@desertroos.nl
Web-site : www.desertroos.nl
KVK: 08121143
Bankrekening ABN-AMRO no 42.32.56.939

Bel me terug

Fout: Contact formulier niet gevonden.